ADVERTISEMENT

"Advertisement for inviting proposals from private players for establishment of 14 Technology Centres under PPP Mode"

( मोफत कोर्सेसे) छत्रपती शाहू महाराज संशोधन,प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था सारथी पुणे व एम एस एम ई – टेकनॉलॉजी सेंटर इंडो जर्मन टूल रूम औरंगाबाद (मराठा, कुणबी, कुणबी-मराठा आणि मराठा-कुणबी समाजाच्या नॉन क्रिमीलेयर गटाच्या उमेदवारासाठी विनामुल्य, अनिवासी, पूर्णवेळ कौशल्य प्रशिक्षणाची सुवर्ण संधी)
( Registrations for SARTHI at AURANGABAD ) ( Registrations for SARTHI at PUNE) ( Registrations for SARTHI at WALUJ ) ( Registrations for SARTHI at NAGPUR) ( Registrations for SARTHI at KOLHAPUR)

Link for Registration Entrance Exam_2024 (ADTDM-DIM-CCMTR) Admission help desk is available in IGTR Aurangabad(91-240-2610100)

IGTR COURSES CALENDER 2024-25

IGTR AURANGABAD PROSPECTUS 2024-25

महाज्योती, नागपूर व इंडो जर्मन टूल रूम, औरंगाबाद यांच्या द्वारे इतर मागास वर्ग (OBC), विशेष मागास वर्ग (SBC), विमुक्त जाती व भटक्या जमाती (VJ-NT) च्या नॉन क्रिमि्लेअर गटच्या युवक व युवती साठी पूर्णवेळ, निवासी, निशुल्क कौशल्य विकास प्रशिक्षण (निशुल्क -प्रशिक्षण,राहणे,जेवण ) ( Registrations For MAHAJYOTI )


For Admission Contact on -(0240)2610100/Ext-501, Mob-9373161252/253
For Placement Contact on -(0240)2610100/Ext-503, Email-placement@igtr-aur.org