MSME TECHNOLOGY CENTRE INDO GERMAN TOOL ROOM AURANGABAD.


ADVERTISEMENT

IGTR COURSES CALENDER 2023 (MTC,LTC,SARTHI,MAHAJYOTI,NBCFDC,NSFDC) IGTR COURSES CALENDER 2023
महाज्योती, नागपूर व इंडो जर्मन टूल रूम, औरंगाबाद यांच्या द्वारे इतर मागास वर्ग (OBC), विशेष मागास वर्ग (SBC), विमुक्त जाती व भटक्या जमाती (VJ-NT) च्या नॉन क्रिमि्लेअर गटच्या युवक व युवती साठी पूर्णवेळ, निवासी, निशुल्क कौशल्य विकास प्रशिक्षण (निशुल्क -प्रशिक्षण,राहणे,जेवण )
( Registrations For MAHAJYOTI )
( मोफत कोर्सेसे) छत्रपती शाहू महाराज संशोधन,प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था सारथी पुणे व एम एस एम ई – टेकनॉलॉजी सेंटर इंडो जर्मन टूल रूम औरंगाबाद (मराठा, कुणबी, कुणबी-मराठा आणि मराठा-कुणबी समाजाच्या नॉन क्रिमीलेयर गटाच्या उमेदवारासाठी विनामुल्य, अनिवासी, पूर्णवेळ कौशल्य प्रशिक्षणाची सुवर्ण संधी)
( Registrations for SARTHI at Aurangabad) ( Registrations for SARTHI at Swargate-Pune) ( Registrations for SARTHI at Bhosari-Pune) ( Registrations for SARTHI at Nagpur) ( Registrations for SARTHI at Kolhapur) ADMISSION NOTICE FOR ENTREPRENEURSHIP-CUM-SKILL DEVELOPMENT PROGRAMME (E-SDP) FOR SC/ST CANDIDATES AT AURANGABAD & WALUJ ( Registrations For SC ) ( Registrations For ST )
ADMISSION NOTICE FOR ENTREPRENEURSHIP-CUM-SKILL DEVELOPMENT PROGRAMME (E-SDP) FOR SC CANDIDATES AT PUNE ( Registrations For SC )
ADMISSION NOTICE FOR ENTREPRENEURSHIP-CUM-SKILL DEVELOPMENT PROGRAMME (E-SDP) FOR SC/ST CANDIDATES AT NAGPUR
ADMISSION NOTICE FOR ENTREPRENEURSHIP-CUM-SKILL DEVELOPMENT PROGRAMME (E-SDP) FOR SC CANDIDATES AT KOLHAPUR ( Registrations For SC )
ADMISSION NOTICE FOR SHORT TERM COURSE ON “SAP BUSINESS ONE”
( मोफत निवासी कोर्सेस ) एससी एसटी हब व एम एस एम ई – टेकनॉलॉजी सेंटर इंडो जर्मन टूल रूम औरंगाबाद 2022
Admission Notice for National Backward Classes Finance and Development Corporation (NBCFDC)/ National Scheduled Castes Finance and Development Corporation (NSFDC) under PM DAKSH Yojna 2022
Registrations are open :For PM DAKSH YOJANA/Free of cost skill Development Training Programmes/Stipend as post Training support /Placement after completion of Training Programmes


For Admission Contact on -(0240)2610100/Ext-501, Mob-9373161252/253
For Placement Contact on -(0240)2610100/Ext-503, Email-placement@igtr-aur.org